Onderzoeken & analyseren

By vrijdag, januari 3, 2014 0 No tags Permalink

Inleiding

Bij de competentie onderzoeken en analyseren gaat het erom dat ik op het gebied van onderzoek onderzoeksvragen kan opstellen, een onderzoeksopzet maken en een onderzoeksmethodiek hiervoor kiezen en deze ook uitvoeren. Aan de hand hiervan moet ik aan de hand van resultaten specifieke verbanden en patronen kunnen aantonen en tot inzichten en conclusies komen. Deze data en uitkomsten op de juiste manier en controleerbaar rapporteren. Tijdens deze opleiding was onderzoeken/analyseren iets wat vaker terug kwam. In het begin van het jaar was het nog onwennig, maar het gaat steeds makkelijker.

 

Beleidsadvisering

By maandag, december 23, 2013 0 , Permalink

Inleiding

Bij de competentie beleidsadvisering gaat het erom dat ik gevraagd en ongevraagd kan adviseren over het te voeren communicatiebeleid. Hierbij gebruikmakend van verschillende adviesmodellen. Kortom bij beleidsadvisering moet ik een rol kunnen spelen bij het oplossen van een vraagstuk. Adviseren is altijd wel terug gekomen tijdens de opleiding. Aan de hand van conclusies moesten er eventuele adviezen geschreven worden.

 

Strategie ontwikkelen

By maandag, december 23, 2013 0 No tags Permalink

Inleiding

Voor de competentie strategie ontwikkelen is het belangrijk dat ik op basis van onderzoek een marketingcommunicatie- of mediastrategie kan formuleren en presenteren. Hierbij komt kijken dat ik aan de hand van verschillende theorieën en modellen deze in samenhang kan toepassen en tot een strategisch marketingcommunicatie- en mediaplan kan maken. Binnen dit plan moet ik ook een realistische inschatting kunnen maken met betrekking tot de financiën.

Conceptualiseren

By vrijdag, september 27, 2013 0 No tags Permalink

Inleiding

Ontwikkelingen en trends vaststellen op verschillende niveaus en met elkaar in verband brengen is een van de beheers indicatoren van de competentie conceptualiseren. Ook is het belangrijk om op creatieve wijze met onverwachte en vernieuwende oplossingen te komen voor een vooraf gestelde vraag of probleem. Bij conceptualiseren komt ook de beheers indicator briefing kijken. Aan de hand van een briefing moet je een vernieuwend concept ontwikkelen en visualiseren. Dit kan zijn voor een medium, product of dienst en de toevoegde waarde voor de opdrachtgever en haar doelgroep beargumenteren.

Organiseren & Managen

By maandag, augustus 19, 2013 0 No tags Permalink

Inleiding

Bij de competentie organiseren/managen draait het om het organiseren van (financiële) middelen en mensen. Op basis van een briefing moet ik zelfstandig een (project)opdracht kunnen formuleren, een (deel)projectplan ontwikkelen en operationaliseren waarin tijd, middelen en mensen beschreven staan. Ook moet ik in teamverband werkprocessen kunnen organiseren en een zelfstandige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het eindresultaat. Hierbij is het belangrijk dat de uitvoering van een project begroot en bewaakt kan worden binnen de gestelde randvoorwaarden.

Schrijven & Visualiseren

By zondag, augustus 18, 2013 0 , Permalink

Inleiding

Aan de hand van een opdrachtbriefing is het belangrijk om een vertaling naar tekstproducten te kunnen maken die communicatiedoelstellingen ondersteunen. Ook moet ik verantwoorde inhoudelijke keuzes maken voor een eenvoudige middelenmix en content inhoudelijk voorbereiden, creëren en dit via verschillende middelen en kanalen naar verschillende doelgroepen overbrengen. Dit is wat de competentie schrijven/visualiseren inhoudt.

Representeren

By dinsdag, juli 16, 2013 0 , Permalink

Inleiding

Bij de competentie representeren gaat het erom dat ik op tactische wijze kan participeren om de belangen te behartigen en de beeldvorming in de gewenste richting te sturen. Wat ook belangrijk is voor de vertegenwoordiging van een organisatie, om te kunnen verklaren met wie en op welke wijze je strategische relaties kan aangaan of het gebruik maken van bestaan de relaties om zo de gestelde doelen te kunnen behalen. Bij de competentie representeren hoort ook het vak presenteren. Ik moet in staat zijn een professionele presentatie te houden en de doelen ervan te bereiken. Dit doe ik door te anticiperen bij het publiek tijdens de presentatie en hier speel ik tactisch op in. Gedurende jaar twee heb ik vrij veel moeten presenteren. Dit is niet mijn sterkste vak, maar ging gedurende het jaar steeds makkelijker en beter.

Professionaliseren

By dinsdag, juni 25, 2013 0 , Permalink

Inleiding

Professionaliseren/reflecteren is het beroepsmatig handelen met de geldende codes voor het cross media communicatie- en beroepenveld. Dit houdt in dat ik relevante ontwikkelingen en trends kan aangeven, feedback op het handelen beoordelen en verwerken en op mijn beurt weer feedback aan anderen kan geven. Ook is het van belang dat ik kan handelen volgens de algemeen aanvaarde codes en opvattingen die gelden in de beroepspraktijk. En wat vooral ook bijdraagt aan het professionaliseren is het leesbaar en correct formuleren in het Nederlands en Engels en het bekend zijn met de communicatie- en media terminologie. Op het leesbaar en correct formuleren ben ik vanaf het begin van het jaar al beoordeeld. Dit was een basis beoordeling die voor ieder vak en ieder blok terugkwam.